Архивын материалын үнийн тооцоо

Формула: (Одоо цаг – Бүтээлийн бүтээгдсэн хугацаа) 3.14 /цаг хугацааний үнэлэмж/ * Бүтээлийн орчин цагийн үнэлгээ

0.00