Хүсэлт илгээснээс ажлын 1-2 өдөрт харилцагчийн төвөөс холбогдох болно.