Нууцлалын бодлого

Сүүлийн шинэчлэл: 2019 оны 8 сарын 28

  1.  Степпелинк ХХК нь “ESAN мэдлэг, мэдээллийн цахим сан” (цаашид “ESAN” гэх) платформын хэрэглэгч болон контент нийлүүлэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавих ба мэдээллийн халдашгүй байдлыг бүхий л харилцаанд бүрэн ханган ажиллана.
  2. Та тус нууцлалын бодлогыг нээснээр уншсанд тооцогдох ба хэрэглэгч болон ESAN-ийн хоорондох бүхий л харилцаанд мөрдөгдөх тус бодлогыг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
  3. Бид таны оруулсан өгөгдөл, нэвтэрсэн түүх болон хэрэглээний түүхийн мэдээллийг зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэх, платформыг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн үйлчилгээг сайжруулах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах, мөн хууль сахиулах байгууллагын албан ёсны шаардлага, баримт дээр үндэслэн, шаардлагыг нь биелүүлэх зорилгоор зөвшөөрөлгүй ашиглах болно. Зөвхөн дээрх тохиолдлуудаас бусад тохиолдолд таны мэдээллийг бусдад дамжуулахгүй, чандлан хадгалах үүрэг хүлээнэ.
  4. ESAN-ийн серверт хэрэглэгч нарын оруулсан бүхий л мэдээлэл нь аюулгүйгээр хадгалагдах болно. Мөн хэрэглэгч нь өөрийн оруулсан мэдээллээ хэдийд ч харж, өөрчлөх боломжтой байна. Таны хувийн мэдээлэл гэрээ дуусгавар болсон тохиолдолд устгагдана.
  5. Хэрэглэгч, нийлүүлэгчдийн мэдээллийг хүлээн авахдаа SSL (Secure socket layer) буюу мэдээллийг өндөр нууцлалтайгаар интернетээр дамжуулах технологи хэрэглэж, гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй байх ба мэдээллийн бааз нь аливаа халдлагуудаас боломжит хамгийн найдвартай байдлаар хамгаалагдсан байх болно.
  6. Хэрэглэгч, нийлүүлэгчид мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахаас зайлсхийх хэрэгтэй.
  7. ESAN нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх ба насанд хүрээгүй хүүхэд эцэг эхийн хамт үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу худалдаа, үйлчилгээ авах боломжтой. Хэрвээ хүүхэд нь эцэг эхийн зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл оруулсан бол ESAN үйлчлүүлэх эрхийг нь түдгэлзүүлэх эрхтэй байна.