Үйлчилгээний нөхцөл

1. Ерөнхий зүйл 

1.1 Та ESAN мэдлэг мэдээлийн сангийн хэрэглэгч болохын урьд тус үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж, үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсны үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрх үүснэ.

1.2 Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь хэрэглэгч та болон Степпелинк ХХК-ийн хооронд байгуулсан гэрээ бөгөөд ESAN мэдлэг мэдээллийн цахим сангаас төрөл бүрийн хөдөлгөөнт хэрэгсэл болон бусад төхөөрөмж ашиглан номын сангаар үйлчлүүлэх, контент худалдан авах, контент нийлүүлэх, хуулбар шалгах/цаашид үйлчилгээ гэх/ тай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад ашиглагдана.

1.3 ESAN цахим мэдлэг мэдээллийн сан нь хэрэглэгчид тус үйчлилгээний нөхцөлийн 1.1-д заасан үйлчилгээг үзүүлэх ба зөвхөн цахим хэлбэрийн үйлчилгээ үзүүлэх байнгын ажиллагаатай платформ байна.

1.4 “ESAN-цахим мэдлэг мэдээллийн сан” худалдааны тэмдэгт нь СТЕППЕЛИНК ХХК-ийн өмч байх бөгөөд энэхүү платформын лого, нэр, загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, үл мэдэгдэм өөрчлөлттэйгээр дуурайх, өөр бусад ямар нэгэн хэлбэрээр зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.

1.5 болон нийтлэгдсэн контентууд нь ESAN-ийн тухайн контентод холбогдох харилцагч нарын  эзэмшлийн өмч байна. 1.4-д заасан байдлаар зөвшөөрөлгүй хэрэглэхийг хориглоно. зохиогчийн эрхийн болон худалдааны тэмдгийн холбогдох хуулийг зөрчиж болзошгүй тул M+ дээрхийг хатуу хориглоно

1.6 Тус гэрээний хэрэгжилтэнд ESAN мэдлэг мэдээллийн сан / цаашид ESAN, бид гэх/ болон хэрэглэгч тал хамтран хяналт тавина.

2. Бүртгэл

2.1 ESAN-ийн хэрэглэгчид үйлчилгээ авахдаа “ESAN-ийн хэрэглэгч” болон бүртгүүлэх ба бүртгэл сайн дурын үндсэн дээр хийгдэнэ.

2.2 Хэрэглэгч нь бүртгүүлэхдээ шаардлагатай бүх мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн оруулах ёстой бөгөөд цаг үргэлж шинэчилж, мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдал болон хэрэглэгчийн нэр, нууц үг зэргийн хамгаалалтанд хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

2.3 ESAN нь таны хувийн мэдээллүүдийг танд үйлчилгээг хүртээмжтэй, бүрэн үзүүлэхийн тулд ашиглах ба гэрээ дуусгавар болсон тохиолдолд мэдээллийг устгана.

2.4 Хэрэв та 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA хаягтай Facebook Inc. Корпорацийн /цаашид Facebook гэх) ажиллуулдаг Facebook платфорыг ашиглан өөрийн Facebook-ээр ESAN-ийн хэрэглэгч болохыг сонговол та биднийг Facebook-ээрээ дамжуулан хэрэглэгчийн нэр, кодолсон нэвтрэх мэдээлэл болон бусад мэдээллийг /таны нэр, профайлын зураг, улс, төрсөн хот, цахим шуудангийн хаяг, төрсөн огноо, хүйс, найз нөхөд , сүлжээний нэр, профайл зураг зэрэг/-ийг цуглуулахыг зөвшөөрсөн гэж үзнэ.

2.5 Хэрэглэгч Facebook Connect-ийг ашиглахад Facebook-ийн мэдээлэл хамгаалах бодлого, ашиглах нөхцөлийг баримтална. Энэ үйлдлийг ашигласнаар хэрэглэгч нь Facebook профайлаас ESAN руу Facebook профайлын мэдээллэн мөн ESAN-г ашиглан Facebook рүү мэдээлэл дамжуулах зөвшөөрөл олгож буй хэрэг юм.

2.6 Нэг худалдан авагч зөвхөн нэг л имэйл хаягаар эсвэл Facebook-ээр гишүүн болох эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг, Facebook нь дахин өөр хэрэглэгчид ашиглагдахгүй.

2.7 Шинээр бүртгүүлж ESAN-ийн хэрэглэгч болмогц тухайн гишүүнд бүртгэл үүснэ. Бүртгэлийн дагуу хэрэглэгч нь худалдан авалтын түүх, өөрийн мэдээлэл зэрэг багтах бөгөөд банкны төлбөрийн картын ямар ч мэдээлэл хадгалагдахгүй.

2.8 Бид таны оруулсан өгөгдөл, нэвтэрсэн түүх болон хэрэглээний түүхийн мэдээллийг зөвхөн үйлчилгээ үзүүлэх, гүйцэтгэхдээ мөн хууль сахиулах байгууллагын албан ёсны шаардлагыг биелүүлэхдээ зөвшөөрөлгүй ашиглах болно. Зөвхөн дээрх тохиолдлуудад л таны хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд өгнө.

3. Зохиогчийн эрх: Оюуны өмчийн асуудал

3.3 Бид хэрэглэгч танд үйлчилгээ үзүүлснээр оюуны өмчид аливаа апп болон Хэвлэлийн контентийн хэсгийг өөрчлөх, бүтээгдэхүүний программ, дизайны мэдээллийг ашиглах, нийтлэх, дамжуулах, үзүүлэх, хэсэгчлэн авч өөр бүтээл гаргах, арилжааны зорилгоор ашиглах, гуравдагч этгээдэд дамжуулж болох зөвшөөрлийг олгоогүй болно.

3.2 Хэрэглэгч нь тухайн контентийг ESAN-ийн аливаа үйлчилгээгээр дамжуулан өмчлөх эрхтэй болохгүй бөгөөд ESAN-аас бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр сан доторх аливаа контентийг өөрчлөх, хуулбарлах, тараах болон худалдахыг хатуу хориглоно.

3.3 ESAN нь контент, мэдээллийг зөвхөн дамжуулах талбар болохын хувьд цахим ном, сэтгүүлд орсон үзэл бодлого, зөвлөгөө, үйлчилгээ, санал зэрэг контентонд редакторын хяналт тавьдаггүй бөгөөд агуулга нь тухайн зохиог (чид) буюу хэвлэгч (нар)-ийнх тул тухайн контент доторх мэдээлэл, баримтын үнэн зөв, найдвартай байдлыг болон тэдгээрээс болж учирсан аливаа хохирол, эвдрэлийг ESAN хариуцахгүй.

3.4 ESAN нь аливаа контент болон хэрэглэгчийн мэдээллийг хууль бусаар зөвшөөрөлгүй талуудад алдах, устгах, нэвтрэх өөрчлөх, түгээхээс техникийн болон менежментийн хамгаалалтын арга хэмжээнүүдээр хамгаалж ажилладаг ба тогтмол хяналтаас үл хамааран бүх аюулаас бүрэн хамгаалах нь боломжгүй зүйл гэдгийг тус гэрээг байгуулагч талууд ойлголцож байна.

4. Төлбөр тооцоо

4.1 ESAN-д бүртгэлтэй бүх хэрэглэгчид ҮНЭГҮЙ контентийг хязгааргүй ашиглах эрхтэй.

4.2 Гишүүнчлэлийн суурь хураамжаа төлж, эрхээ баталгаажуулсан хэрэглэгчид “Үнэгүй” төрөлд хамаарах бүх контентуудыг болон “Гишүүнчлэл” төрөлд хамаарах контентуудыг ашиглах эрхтэй. Гишүүнчлэлийн эрхийн сарын суурь хураамжийг сараар, улирлаар, хагас жилээр болон нэг жилээр төлж, хугацаанаас хамаарсан төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.

4.3 ESAN цахим номын сан нь “Багцын” болон “Төлбөртэй” төрөлд хамаарах контентуудыг Контент нийлүүлэгчийн тогтоосон үнээр хэрэглэгчид хүргэнэ. Хэрэглэгч “Багцын” болон “Төлбөртэй” контентийг худалдан авч ашиглана.

4.4 Хэрэглэгч үйлчилгээний төлбөрөө онлайнаар төлнө.

4.5 ESAN-д байрласан контентуудын үнэ нь банкны төлбөрийн картын хураамж, НӨАТ нэмэгдсэн эцсийн худалдаалах үнэ байна.

4.6 Гадаадын банкны төлбөрийн картаар худалдан авалт хийгдэх үед төлбөл зохих дээрх дүн дээр тухайн картын хураамжийн хувь нэмэгдэнэ.

5. Гэрээ дуусгавар болох

5.1 Хэрэглэгч болон ESAN-ийн хооронд үүсэх аливаа харилцаа бүгд Монгол Улсын үндсэн хууль болон холбогдох хүчин төгөлдөр хууль, журам, зохицуулах бичиг баримтын хүрээнд явагдах ба аливаа хууль бус үйл ажиллагаа нотлогдсон буюу илэрсэн тохиолдолд таны нэвтрэх эрх, аккаунтыг цуцлах болно. Хууль бус үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлыг хэрэглэгч хариуцах ёстой.

6. Буцаалт

6.1 ESAN-с хийгдсэн бүх худалдан авалт, гишүүнчлэлийн төлөлт эцсийнх бөгөөд гүйлгээ хийгдсэн тохиолдолд төлбөрийг бүтэн болон хагасаар буцаан олгохгүй.

7. Үйлчилгээний нөхцөлд орох өөрчлөлт

7.1 ESAN нь цаашид гэрээний тодорхой заалтыг шууд хэрэгжих нөхцлөөр өөрчлөх эрхтэй байна. Хэрэв бид нөхцөл, заалтанд орсон тодорхой өөрчлөлтөнд таны зөвшөөрлийг аваагүй бол танд энэ өөрчлөлтийн талаар (аливаа өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болохоос доод тал нь 2 долоо хоногийн өмнө) цаг тухайд нь мэдээлнэ.

7.2 ESAN нь тус үйлчилгээний нөхцлийг ESAN дах контент, үйлчилгээтэй уялдуулахын тулд шинэчилж болно. Дээр анх бичсэн шинэчилсэн огноог танд сүүлийн өөрчлөлтүүдийг мэдэгдэх ашигладаг. Ийнхүү шинэчилсний дараа Үйлчилгээнд нэвтрэх буюу ашигласнаар тэдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг харуулна.

8. Холбоо барих

8.1 ESAN нь уншигч, гишүүдтэйгээ байнгын холбоо тогтоож, заавар зөвлөж, тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүлээн авч шийдвэрлэж байна.

8.2 Хэрэглэгч болон контент нийлүүлэгчид веб сайтын талаар санал гомдол, шинэ санаа, шинэ номын захиалга, шүүмж зэргийг чөлөөтэй илэрхийлэх, илгээх эрхтэй.

8.3 Дараах мэдээллийн сувгаар худалдан авагч, гишүүдтэй холбогдож харилцана:

  1. Суурин утсаар холбогдох – 7000 0892
  2. Facebook хуудсаар
  3. contact@esan.mn